Skolan

Skälbyskolan är en skola som vill se varje enskild individ och låta varje elev utvecklas i sin takt och efter sin egen förmåga. Vi har en traditionell undervisningsmetodik och använder oss av varierande arbetssätt och arbetsformer för att stimulera och ge förutsättningar för alla elevers individuella behov.

Vi vill ha ett klassrumsklimat som är tillåtande, lugnt och där alla elever känner sig­­­ trygga och delaktiga i lärandesituationerna. Vi vill att eleverna ska få med sig en bra grund ut i livet och en god självkänsla för att klara alla typer av utmaningar. Därför är de mjuka frågorna centrala och viktiga i vår verksamhet.


Skolan har också ett aktivt elevhälsoteam som består av;

Specialpedagog, speciallärare, kurator, resuspedagog, skolsköterska och rektor.

Teamet arbetar med stöd i kunskapinhämtning, trygghet och trivsel samt den psykiska och fysiska hälsan. Vi vet att elever som trivs och mår bra har lättare att ta till sig kunskap.