Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. Här kan du läsa om vad visselblåsarlagen innebär och hur du gör en visselblåsning till Skälbyskolan.


Vem kan visselblåsa?

Samtliga arbetstagare, ledning, inhyrd personal, arbetstagarrepresentanter, konsulter och praktikanter på myndigheten samt även de som ingår i tillsynsorgan.


Vad omfattas av skyddet i visselblåsarlagen?

Informationen ska avse missförhållanden i Skälbyskolans verksamhet. En rapport om missförhållanden kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Skälbyskolan.


Visselblåsarlagen är inte tänkt att användas för att rapportera om förhållanden som enbart rör den enskildes arbetssituation, om det inte finns ett allmänt intresse av att informationen kommer fram. Visselblåsarlagen gäller inte heller vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller viss information som rör nationell säkerhet.


Rapportering

Vill du rapportera om ett arbetsrelaterat missförhållande som avser Skälbyskolans verksamhet kan du göra detta på följande sätt:

Den som rapporterar direkt till Skälbyskolan kommer inom 7 dagar att få en bekräftelse på att anmälan mottagits och inom 3 månader kommer Skälbyskolan lämna en återkoppling till visselblåsaren.